Calendrier

BETTEMBOURG - Maison de Retraite "an de wisen"

Concert à la Maison de Retraite "an de wisen" à Bettembourg

5 août 2023 (Samedi) - 15h30

Organisateur : Maison de retraite Bettembourg

------

Konzert im Altersheim "an de wisen" in Bettemburg

5. August 2023 (Samstag) - 15:30 Uhr

Veranstalter : Altersheim Bettemburg